Diskusjon.no WIKI:Retningslinjer

Fra Diskusjon.no WIKI
Gå til: navigasjon, søk
Ref-icon1.png
Denne artikkelen beskriver retningslinjer for wikien, og er derfor låst for redigering. Tilbakemeldinger og forslag/ønsker om endringer i disse føringene gjøres i Tilbakemeldinger om wikien.

Her finner man de retningslinjer som gjelder for wikien, og dets bidragsytere og artikkelforfattere. Alle som ønsker å bidra på wikien er pliktig til å lese og gjøre seg forstått med innholdet i disse retningslinjene, og følge de føringene som er gitt her.Om innhold


Wikiens hensikt er å samle all informasjon som angår Diskusjon.no og som er allmenn interesse for dets brukere på én plass framfor å holde denne informasjonen spredt rundt på forumet i ulike tråder og kategorier.

Wikien skal ikke erstatte forumet. Artikler og innhold på wikien skal ikke benyttes til å kommunisere mellom brukerne eller artikkelforfattere. Diskusjonssidene tilhørende artikler skal dermed kun inneholde diskurs som er direkte relevant for artiklene og dets innhold, og intet mer. Enhver form for privat kommunikasjon, slik som chatting, vil bli slettet. Wikien skal ikke benyttes som substitutt for forumet. Eksempelvis, artikler om tråden man trenger hjelp i, eller irrelevant reklamering for tråder i artikler og diskusjonssider vil bli slettet.


Låsing av artikler

Enkelte artikler kan delvis eller fullstendig låses av administrator for å unngå redigering. Eksempelvis er retningslinjene og nettikettet låst for redigering. Dette fordi selv redigeringer av ærlig og god intensjon, f.eks omformuleringer som bedrer forståelsen av retningslinjene, kan resultere i at retningslinjene får endret innhold uten at Forumstyret er obs på, eller har godkjent disse endringene. Hvor man fremmer forslag eller ønsker til endringer av låste artikler står beskrevet i notisen til de artiklene dette gjelder.

Artikler om enkelte emner kan også låses fordi man ikke ønsker videre publisering av innhold om et spesifikt emne. Artikler som låses for å sette restriksjoner på et bestemt emne vil annonseres i artikkelen. Vennligst respekter låste emner, og ikke publiser innhold direkte relevant til låste artikler i nye, ulåste artikler, eller andre artikler. Forslag eller ønsker til endringer av, eller tilføying av opplysninger til låste artikler hvor det er annonsert restriksjon, rettes til administrator.


Nøytralitet

Artikler skal forsøkes å beholdes så nøytrale som mulig. Med nøytralitet menes å ikke pålegge artikler subjektivitet, politisk karakter eller personlig agenda. Artikkelforfattere skal ikke bruke wikien til å framme personlige meninger, synspunkter, politiske syn, ideologier eller agenda i artikler.


Moderators og administrators omgjøringer

Moderator og administrator kan omgjøre enhver redigering eller tilføying av informasjon som ikke er i tråd med wikiens retningslinjer eller andre føringer gitt av Forumstyret. Ved slike omgjøringer vil det bli informert klart og tydelig at omgjøringen ikke skal reverseres. Gjentatt reversering av moderators eller administrators omgjøring ansees som trolling og misbruk av wikien, og kan medføre at man blir fratatt muligheten til å redigere og bidra med innhold på wikien.


Om språk og presisjon


På wikien skal det kun skrives korrekt bokmål eller nynorsk. Slang, dialekt, o.l. er med andre ord ikke tillatt med mindre det brukes som eksempler. Artikler skal skrives med et formelt og presist, men forstålig språk. Med dette menes et språk hvor innholdet kommer til et klart uttrykk uten å måtte bruke unødvendig mye tekst for å få fram meningen eller innholdet. Språket skal også formuleres slik at den alminnelige forumbruker kan lese og gjøre seg forstått med innholdet. Krøkete eller støtende formuleringer, banning, slang, dialekt, o.l. skal ikke brukes i artikler på wikien.

Om sensitive opplysninger


Wikien er offentlig tilgjengelig for brukerne av Diskusjon.no og eventuelt andre besøkende. Administratorene forbeholder seg retten til å sensurere og fjerne opplysninger og informasjon som er av sensitiv karakter, samt sette restriksjoner på innhold i artikler og de tilhørende diskusjonssidene. Med sensitive opplysninger menes opplysninger og informasjon som ikke er ment for offentlig tilgang eller som det vil være hensiktsmessig å beholde internt i nettverket. Eksempelvis vil informasjon og opplysninger man finner internt i nettverket og på Intraforumet ofte være av sensitiv art. Uten at det er uttrykkelig klart at informasjon tilgjengelig internt i nettverket ikke er klarert for offentligheten, skal informasjon fra interne kanaler beholdes internt, med mindre man har uttrykkelig tillatelse fra administrator til å publisere dette.

Om man er usikker på hvorvidt opplysninger og informasjon er å anse som sensitiv, kan man ta kontakt med en administrator før slikt publiseres på wikien.


Om personvern


Informasjonen og innholdet på wikien skal ikke kunne kompromittere identitet, personopplysninger, handlinger eller avgjørelser til enkeltindivider og brukere av forumet eller tilknyttet nettverket. Navngivning av, eller publisering av privat kontaktinformasjon, til enkeltindivider, dette være brukere, moderatorer eller administratorer, skal ikke forekomme med mindre vedkommende selv har gitt samtykke til dette. Unntaket er navnene på, samt kontaktinformasjonen til, medlemmene av Forumstyret som allerede er publisert.

Handlinger eller avgjørelser gjort av enkeltindivider og brukere på forumet skal ikke knyttes opp mot bruker. Unntaket er handlinger og avgjørelser (vedtak) fattet av offisielle organer tilknyttet nettverket, eksempelvis Forumstyret, Drift, et cetera. Wikien skal altså ikke være et redskap for å publisere sladder, rykter, henge ut eller lynsje enkeltindivider og brukere av forumet eller tilknyttet nettverket.


Om misbruk og vandalisme


På samme måte som Diskusjon.no er et tilbud, og ikke en rettighet, er heller ikke tilgang til å bidra og redigere innhold på wikien en rettighet. Administratorene forbeholder seg retten til å frata artikkelforfattere mulighet til å skrive og redigere innhold på wikien ved misbruk eller vandalisme.